Kế hoạch Làm Việc

Kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
QĐ số 724/QĐ_ĐHLHN, ngày 7/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
 
Kế hoạch công tác năm 2022 của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
QĐ782/QĐ-ĐHLHN ngày 8/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch công tác năm 2021 của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
QĐ908/QĐ-ĐHLHN ngày 30/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021
QĐ392/QĐ-ĐHLHN, ngày 26/1/2021
 
Kế hoạch công tác năm 2020 của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
Phần nhiệm vụ NCKH trong Kế hoạch công tác năm 2020 của Khoa thực hiện theo Quyết định của Hiệu trưởng về Kế hoạch NCKH (QĐ1060/QĐ-ĐHLHN ngày 31/3/2020)
 
THÔNG BÁO về việc phân công công việc quản lý Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường Đại học; Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐHLHN ngày 06/01/2017 về vệc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trưởng Bộ môn xin thông báo về việc phân công công việc quản lý Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế như sau: