Đội ngũ giảng viên

Nhân sự của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
Đội ngũ viên chức của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
 
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (tính đến tháng 8/2017)