Đội ngũ giảng viên

Nhân sự của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
Nhân sự của Khoa (cập nhật từ 01/01/2019)
 
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (tính đến tháng 8/2017)