Kế hoạch Làm Việc

THÔNG BÁO về việc phân công công việc quản lý Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường Đại học; Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐHLHN ngày 06/01/2017 về vệc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trưởng Bộ môn xin thông báo về việc phân công công việc quản lý Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế như sau: