Hoạt động của đơn vị

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa
QĐ số 1585/QĐ-ĐHLHN, ngày 25/04/2019
 
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
QĐ số 41 QĐ/ĐU ngày 16/4/2019
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
Sáng ngày 28/9/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn”
 
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”
Vào 8h00, ngày 24/04/2018, sáng thứ Ba, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”.
 
Thông báo về Hòm thư góp ý
Khoa Pháp luật thương mại quốc tế có các kênh thông tin
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA "ÁN LỆ CỦA CISG TRONG THỰC TIỄN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ"
Sáng ngày 05/12/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Án lệ của CISG trong thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế".
 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
 
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
Ngày 05/10/2017 Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 52 QĐ/ĐU về việc chuẩn y Ban Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
 
Quyết định công nhận Ban Chấp hành công đoàn bộ phận
Ngày 02/10/2017 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 21/QĐ-CĐ về việc công nhận Ban Chấp hành công đoàn Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, nhiệm kì 2017 - 2022
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”
Sáng ngày 24/8/2017, tại Hội trường A.402, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam”.
 
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Bộ môn
Ngày 23/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định
 
Hội thảo khoa học cấp Khoa “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”
Sáng ngày 30/3/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”.
 
Hội thảo khoa học cấp Khoa “Phương thức trung gian trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam”
Sáng ngày 27/4/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phương thức trung gian trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam”.