Hoạt động của đơn vị

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa
QĐ số 1585/QĐ-ĐHLHN, ngày 25/04/2019
 
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
QĐ số 41 QĐ/ĐU ngày 16/4/2019
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
Sáng ngày 28/9/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn”