Tin Tức

Xem tất cả »
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA "ÁN LỆ CỦA CISG TRONG THỰC TIỄN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ"
Sáng ngày 05/12/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Án lệ của CISG trong thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế".
 

Kế hoạch Làm Việc

Xem tất cả »
THÔNG BÁO về việc phân công công việc quản lý Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường Đại học; Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐHLHN ngày 06/01/2017 về vệc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trưởng Bộ môn...
 

Chương trình đào tạo

Xem tất cả »
Tài liệu HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Sơ kết quá trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế K36, đặt trong mối quan hệ với đào tạo sinh viên các ngành học khác trong Trường; Kết quả của hai hội nghị được sử dụng làm cơ sở báo cáo kết quả đào tạo và việc làm sau tốt...