KỈ YẾU HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG “Vai trò của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” ( Vấn đề thứ tư, giải quyết tranh chấp đầu tư giữa công ty đa quốc gia và nhà nước)

Đăng vào 12/06/2018 22:30