Tài liệu tham khảo

Đề cương môn Các biện pháp khắc phục thương mại theo quy định của WTO
Đề cương môn Các biện pháp khắc phục thương mại theo quy định của WTO (dành cho hệ cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế)
 
COURSE OUTLINE : THE WTO LAW
Bachelor of English Language
 
COURSE OUTLINE : INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS LAW
Bachelor of Law (High quality training)
 
Đề cương môn Các tổ chức kinh tế quốc tế
Đề cương môn Các tổ chức kinh tế quốc tế dành cho sinh viên Ngành Luật thương mại quốc tế
 
Đề cương môn Luật đầu tư quốc tế
Đề cương môn học Luật đầu tư quốc tế dành cho sinh viên mã ngành Luật thương mại quốc tế
 
COURSE OUTLINE: INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS LAW
COURSE OUTLINE: INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS LAW (Bachelor of Law : High quality training)
 
COURSE OUTLINE: THE WTO LAW
COURSE OUTLINE: THE WTO LAW (Bachelor of Law : High quality training)
 
OUTLINE: COURSE ON ADVANCED LEGAL ENGLISH 2
OUTLINE: COURSE ON ADVANCED LEGAL ENGLISH 2 (4th year students majoring in International Trade and Business Law at HLU)
 
OUTLINE: COURSE ON ADVANCED LEGAL ENGLISH 1
OUTLINE: COURSE ON ADVANCED LEGAL ENGLISH 1 (3rd year students majoring in International Trade & Business Law at HLU)