Tài liệu tham khảo

COURSE OUTLINE : LAW ON INTERNATIONAL FRANCHISING
Bachelor of Law (High quality training)
 
Đề cương môn Thanh toán quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Tập quán thương mại quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Pháp luật về quảng cáo, hội chợ và triển lãm quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế
Dành cho hệ chính quy (cử nhân Luật thương mại quốc tế)
 
Đề cương môn Quan hệ kinh tế quốc tế
Dành cho hệ cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế
 
Đề cương môn Quan hệ kinh tế quốc tế
Dành cho hệ cử nhân ngành Luật học
 
COURSE OUTLINE : INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS LAW
Bachelor of Law (High quality training)
 
COURSE OUTLINE : INTERNATIONAL INVESTMENT LAW
Bachelor of Law (High quality training)