Chương trình đào tạo

RÀ SOÁT, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
Cơ sở pháp lý về chương trình giảng dạy
 
TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và hướng dẫn chung
 
Tài liệu HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Sơ kết quá trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế K36, đặt trong mối quan hệ với đào tạo sinh viên các ngành học khác trong Trường; Kết quả của hai hội nghị được sử dụng làm cơ sở báo cáo kết quả đào tạo và việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên K36 ngành Luật thương mại quốc tế, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 11/2/2011; Đúc rút kinh nghiệm cho việc tổ chức sơ kết đào tạo các ngành học mới của Trường (ngành Luật Kinh tế; ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý).
 
Quyết định 1562/QĐ-ĐHLHN ngày 16/05/2017
Quyết định 1562/QĐ-ĐHLHN ngày 16/05/2017 về việc ban hành chuẩn đầu ra đại học dành cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, chuẩn đầu ra Ngành Luật thương mại quốc tế
 
Quyết định 2747/QĐ-ĐHLHN ngày 17/11/2015
Quyết định 2747/QĐ-ĐHLHN ngày 17/11/2015 về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Ngành Luật thương mại quốc tế