Sắp xếp lịch học dành cho sinh viên Ngành Luật thương mại quốc tế, năm học (2017 - 2018)

Đăng vào 30/08/2017 14:31

NĂM THỨ NHẤT: K42

Học kỳ 1:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1

2

Bắt buộc

BM Lý luận chính trị

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Bắt buộc

BM Lý luận chính trị

3

Lý luận Nhà nước & Pháp luật

5

Bắt buộc

BM LL NN&PL

4

Luật hiến pháp Việt Nam

4

Bắt buộc

BM LHP

5

Tin học

2

Bắt buộc

TT Tin học

6

Giáo dục thể chất

1

Bắt buộc

BM GDTC

 

Tổng số tín chỉ:

(Không kể môn học Giáo dục thể chất)

16

 

 

Học kỳ 2:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

7

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2

3

Bắt buộc

BM Lý luận chính trị

8

Tiếng Anh pháp lý 1

3

Bắt buộc

BM tiếng Anh

9

Kỹ năng luật gia cơ bản

2

Bắt buộc

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với luật sư chuyên nghiệp

 

 

10

Tự chọn

 

10

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

BM PLGQTCTMQT

11

Tổng quan về kinh doanh quốc tế

3

BM PLGQTCTMQT

12

Đạo đức nghề luật

2

 

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với luật sư chuyên nghiệp

13

Kinh tế vĩ mô

2

 

BM Kinh tế học

14

Tâm lý học đại cương

3

BM Tâm lý

15

Quan hệ chính trị quốc tế

2

BM Văn hóa Việt Nam

16

Xã hội học đại cương (bỏ khỏi CTĐT)

2

BM XHH

17

Xã hội học pháp luật

2

BM XHH

18

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Theo quy định của BGDĐT

Bắt buộc

 

 

Tổng số tín chỉ:

(Chưa tính môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

18

 

 

 

Môn học ngoại khóa: Lịch giảng linh hoạt

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Đơn vị chịu trách nhiệm giảng dạy

1

Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm

0

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

 

Môn học/Chủ đề khác (nếu có)

0

BM/Khoa PLTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

 

NĂM THỨ HAI: K41

Học kỳ 1:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

01 môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

2

Tự chọn

 

2

Luật dân sự Việt Nam 1

3

Bắt buộc

BM LDS

3

Luật thương mại Việt Nam 2

3

Bắt buộc

- BM LTM

- P.ĐT điều chỉnh linh hoạt lịch giảng với môn LTMVN 1 (nếu có).

4

Luật hành chính Việt Nam

2

Bắt buộc

BM LHC

5

Luật hình sự Việt Nam

2

Bắt buộc

BM LHS

6

Tiếng Anh pháp lý 2

3

Bắt buộc

BM Tiếng Anh

7

Luật quốc tế (bao gồm CPQT & TPQT)

Học kỳ 1: Công pháp quốc tế

2

Bắt buộc

BM CPQT

 

Tổng số tín chỉ

17

 

 

Học kỳ 2:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

8

Luật quốc tế (bao gồm CPQT & TPQT)

Học kỳ 2: Tư pháp quốc tế

2

Bắt buộc

BM TPQT

9

Luật học so sánh

3

Bắt buộc

TT LSS

10

Tiếng Anh pháp lý 3

3

Bắt buộc

BM tiếng Anh

11

Luật WTO

3

Bắt buộc

BM PLTM đa phương và đầu tư QT

 

 

5

Tự chọn

 

12

Luật dân sự Việt Nam 2

3

BM LDS

13

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

3

BM LTTDS

14

Luật thương mại Việt Nam 1

3

- BM LTM

- P.ĐT điều chỉnh linh hoạt lịch giảng với môn LTMVN 2 (nếu có).

15

Luật lao động Việt Nam

3

BM LLĐ

16

Luật tài chính Việt Nam

3

BM LTC-NH

17

Luật ngân hàng Việt Nam

3

BM LTC-NH

18

Luật đất đai Việt Nam

2

BM LĐĐ

19

Luật môi trường

3

BM LMT

 

Tổng số tín chỉ

16

 

 

 

Môn học ngoại khóa: Lịch giảng linh hoạt

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Giao tiếp giữa các nền văn hóa

0

BM PLTM đa phương & đầu tư QT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

2

Kinh tế học pháp luật

0

 

Môn học/Chủ đề khác (nếu có)

0

BM/Khoa PLTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

 

NĂM THỨ BA: K40

Học kỳ 1:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

Bắt buộc

BM Lý luận chính trị

2

Nghiên cứu và phân tích án lệ

2

Bắt buộc

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với luật sư chuyên nghiệp

3

Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1

3

Bắt buộc

BM PLTM đa phương và đầu tư QT

4

Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hóa quốc tế

2

Bắt buộc

BM PLTMHH&DVQT

5

Hợp đồng thương mại quốc tế & các giao dịch kinh doanh quốc tế

3

Bắt buộc

BM PLTMHH&DVQT

6

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp

3

Bắt buộc

BM PLGQTCTMQT

 

Tổng số tín chỉ

16

 

 

Học kỳ 2:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

7

Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế

3

Bắt buộc

BM PLTMHH&DVQT

8

Tập quán thương mại quốc tế

2

Bắt buộc

BM PLTMHH&DVQT

9

Luật đầu tư quốc tế

2

Bắt buộc

BM PLTM đa phương và đầu tư QT

10

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

4

Bắt buộc

BM PLQGTCTMQT

 

 

6

Tự chọn

 

11

Các tổ chức kinh tế quốc tế

3

 

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

12

Các biện pháp khắc phục thương mại theo quy định của WTO (WTO’s Trade Remedies)

3

 

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

13

Xây dựng văn bản pháp luật

2

 

BM XDVBPL

14

Luật vận chuyển hàng không quốc tế

2

 

BM TPQT

 

Tổng số tín chỉ

17

 

 

 

Môn học ngoại khóa: Lịch giảng linh hoạt

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế

0

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

2

Thương mại quốc tế và luật về phát triển (Trade and the law of development)

0

BM PLTM đa phương & đầu tư QT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

3

Những vấn đề mới của Luật thương mại quốc tế sau Vòng đàm phán Uruguay

0

4

Tự do hóa dịch vụ pháp luật

0

BM PLTMHH&DVQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia và luật sư chuyên nghiệp

 

Môn học/Chủ đề khác (nếu có)

 

BM/Khoa PLTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

 

NĂM THỨ TƯ: K39

Học kỳ 1:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Bắt buộc/

Tự chọn

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Tiếng Anh pháp lý nâng cao 2

3

Bắt buộc

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

 

 

15

Tự chọn

 

2

Thanh toán quốc tế

3

 

BM PLTMHH&DVQT

3

Pháp luật về quảng cáo, hội chợ và triển lãm quốc tế

2

BM PLTMHH&DVQT

4

Chính sách và Pháp luật kinh tế đối ngoại của Việt Nam

3

 

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

5

Pháp luật về mua sắm của Chính phủ

2

 

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

6

Pháp luật về thị trường nội khối EU

2

 

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

7

Kinh doanh với Hoa Kỳ: Pháp luật và chính sách

3

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

8

Kinh doanh với Trung Quốc: Pháp luật và chính sách

3

BM PLTM đa phương & đầu tư QT

 

Tổng số tín chỉ

18

 

 

 

Học kỳ 2: Viết khóa luận tốt nghiệp; thực tập tại cơ sở; đăng ký học và thi các môn học thay cho khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Trong đó:

  • Đối với sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ
  • Đối với sinh viên không viết khóa luận tốt nghiệp:
    • Thực tập tại cơ sở: 4 tín chỉ
    • Đăng ký học và thi các môn học: 6 tín chỉ, trong số các môn học dưới đây:

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

9

Pháp luật Cộng đồng ASEAN

3

TT. ASEAN

10

Trọng tài thương mại quốc tế

3

BM TPQT

11

Luật hàng hải - Những vấn đề thực tiễn

2

BM TPQT

12

Luật EU

2

TT. ASEAN

13

Pháp luật hải quan

2

BM TPQT

14

Các môn học về pháp luật Việt Nam (nếu có)

 

 

Môn học ngoại khóa: Lịch giảng linh hoạt

STT

Tên môn học

Số lượng tín chỉ

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy

1

Kỹ năng thương lượng, trung gian và hòa giải trong giải quyết tranh chấp liên quan đến kinh doanh quốc tế

0

BM PLGQTCTMQT chủ trì, phối hợp với luật sư chuyên nghiệp

2

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

0

BM PLTMHH&DVQT chủ trì, phối hợp với luật sư chuyên nghiệp

3

Luật phá sản quốc tế

0

BM PLTM đa phương & đầu tư QT chủ trì, phối hợp với chuyên gia

 

Môn học/Chủ đề khác (nếu có)

 

BM/Khoa PLTMQT chủ trì, phối hợp với chuyên gia