RÀ SOÁT, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Đăng vào 04/04/2018 15:40
  1. Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
  2. Quyết định 549/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.
  3. Các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII.
  4. Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học.
  5. Thông tư số 07/2015/TT-BGD&ĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo.
  6. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.