Nhân sự của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Đăng vào 01/01/2019 00:00:00

Lãnh đạo Khoa

          Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: Nguyễn Bá Bình - Tiến sĩ Luật

Email: nguyenbabinh@hotmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản; Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ; Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Trợ lý Khoa

Chuyên viên chính: Lê Thị Tuyết Mai - Thạc sĩ; Cử nhân Luật

Email: letuyetmaihlu@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Văn phòng; Luật.

Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế

          Phó Bộ môn, Phụ trách Bộ môn: Trương Thị Thuý Bình - Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

Email: binh.dhluat@yahoo.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế.

Giảng viên: Phạm Thanh Hằng - Thạc sĩ Luật

Email: hangpham2728@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Luật đầu tư quốc tế.

Giảng viên: Lê Đình Quyết - Thạc sĩ Luật

Email: ledinhquyet308@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Luật đầu tư quốc tế.

Giảng viên: Đỗ Thu Hương - Thạc sĩ Luật

Email: dothuhuong2611@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Luật đầu tư quốc tế.

Giảng viên: Ngô Trọng Quân - Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Email: ngotrongquancbg@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Luật thương mại quốc tế.

Giảng viên: Ngô Thị Ngọc Ánh - Cử nhân Kinh tế

Email: ngocanh.hlu15@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế.  

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế

Phụ trách Bộ môn: Nguyễn Bá Bình - Tiến sĩ Luật

Email: nguyenbabinh@hotmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản; Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ; Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Giảng viên: Tào Thị Huệ - Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Luật

Email: hueqt31@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thuơng mại hàng hoá quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế khác; Thanh toán quốc tế; Pháp luật về đấu thầu.

Giảng viên: Hà Thị Phương Trà - Thạc sĩ Luật

Email: tra.law.vn@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thuơng mại dịch vụ quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế khác; Thanh toán quốc tế; Pháp luật về đấu thầu.

Giảng viên: Trần Thu Yến - Thạc sĩ Luật

Email: tranyenlhp@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thuơng mại hàng hoá quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thuơng mại dịch vụ quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế khác; Thanh toán quốc tế; Pháp luật về đấu thầu.

Giảng viên: Trương Quang Anh - Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Luật

Email: truongquanganh1810@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế; Pháp luật điều chỉnh thuơng mại dịch vụ quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế khác; Thanh toán quốc tế; Pháp luật về đấu thầu.

Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

          Phó Bộ môn, Phụ trách Bộ môn: Nguyễn Thị Anh Thơ - Thạc sĩ Luật; Cử nhân Kinh tế

Email: nguyenanhtho0102@yahoo.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản; Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ.

         Giảng viên: Trần Phương Anh - Thạc sĩ Luật

Email: phuonganhtran2107@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản; Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Giảng viên: Nguyễn Mai Linh - Thạc sĩ Luật

Email: mailinhnguyen110@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Luật thương mại quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.