Tin về phiên họp thứ hai của Hội đồng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Đăng vào 16/06/2018 00:00:00

Ngày 11/01/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 79/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Hội đồng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế bao gồm 09 thành viên. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Khoa.

Để triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng Khoa, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Khoa, ngày 14/6/2018, tại Văn phòng Khoa, Hội đồng Khoa đã tiến hành họp để góp ý hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế được ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-ĐHLHN và Quyết định số 2747/QĐ-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền đã giới thiệu về mục đích, những yêu cầu của việc tự đánh giá chương trình đào tạo, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa, định hướng các vấn đề cần thảo luận và xin ý kiến tư vấn của Hội đồng. Với hơn 30 ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp và được gửi qua email, các thành viên Hội đồng Khoa đã tập trung đóng góp vào một số nội dung trọng tâm như: (1) Việc xác định sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Luật Hà Nội trong bối cảnh xây dựng Trường thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của xã hội; (2) Sự rõ ràng và phù hợp của mục tiêu đào tạo với sứ mạng và tầm nhìn của Trường, với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học; (3) Sự rõ ràng, tính bao quát các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo được thể hiện trong hệ thống chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế; (4) Sự phản ánh yêu cầu của các bên liên quan trong các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế, đặc biệt là yêu cầu của người sử dụng lao động; (5) Sự phù hợp của chương trình dạy học ngành Luật thương mại quốc tế với chuẩn đầu ra; (6) Tính lô-gic, cập nhật, việc tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến, tính tích hợp trong chương trình dạy học ngành Luật thương mại quốc tế v.v. Các thành viên Hội đồng Khoa đã thảo luận thẳng thắn, trao đổi để làm rõ về những vấn đề còn có ý kiến khác biệt.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền đã tổng kết và đề xuất nội dung tư vấn của Hội đồng Khoa đối với đề nghị của Trưởng Khoa. Tất cả thành viên Hội đồng Khoa dự họp đã thống nhất với nội dung tư vấn do Chủ tịch Hội đồng đề xuất và giao thư ký cuộc họp hoàn thiện biên bản, chuyển lại ý kiến tư vấn của Hội đồng Khoa tới Trưởng Khoa.

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của ngành Luật thương mại quốc tế, của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế nói riêng và Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung.

 

Trương Thị Thuý Bình