Hoạt động của đơn vị

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa
QĐ số 1585/QĐ-ĐHLHN, ngày 25/04/2019
 
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
QĐ số 41 QĐ/ĐU ngày 16/4/2019
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
Sáng ngày 28/9/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn”
 
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”
Vào 8h00, ngày 24/04/2018, sáng thứ Ba, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”.
 
Thông báo về Hòm thư góp ý
Khoa Pháp luật thương mại quốc tế có các kênh thông tin
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA "ÁN LỆ CỦA CISG TRONG THỰC TIỄN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ"
Sáng ngày 05/12/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Án lệ của CISG trong thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế".